၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္

 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ ၿမိဳ႕တြင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အခြန္ႏွင့္ သာမန္ရေငြမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ ဝဝႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေအာင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံသြားၾကရမည့္အျပင္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေျပာၾကားသည္။

 ထုိသို႔ ေတြ႔ဆံုရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားက မိမိၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ပထဝီအေနအထား အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားမႈ၊ အခြန္ႏွင့္ သာမန္ရေငြမ်ား ေကာက္ခံရရွိမႈ၊ သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးစြဲမႈ၊ အခြင့္အေရး လိုင္စင္မ်ား ေလလံေရာင္းခ်မႈ၊ အဖြဲ႔ပိုင္ေျမမ်ား ဂရန္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈစနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ယႏၲရားမ်ား အေျခအေနႏွင့္ ေဒသတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းတင္ျပၾကရာ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္သည္ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ျမင့္စိုး၊ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးဝင္းျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပါက္ေခ်ာင္းလမ္းမႀကီး ေရဆုိးကန္ႏွင့္ မိတၳီလာ (ေတာင္)ကန္အၾကား၌ အရွည္ေပ ၁၉၀၀၊ အက်ယ္ ၁၆ ေပ၊ အျမင့္ ၈ လက္မရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚနီလာဝင္း၊ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ျပည္သာယာ (၅)လမ္းကို အရွည္ေပ ၁၀၀၀၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပ၊ ကတၱရာလမ္း ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔လည္းေကာင္း၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ေရေပးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဂါလန္ ငါးေသာင္းဆံ့ ေျမစိုက္ ေရေလွာင္ကန္ အလ်ားေပ ၄၀၊ အနံ ၂၅ ေပ၊ အျမင့္ ၉ ေပ အုတ္ေရကန္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ကိုးနဝင္းေက်ာင္းေရွ႕ ေျမသားလမ္းကို အရွည္ေပ ၁၂၀၀ ၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 ထုိမွတစ္ဆင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမသန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေထြးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို မွာၾကားၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္းေတာ-မုန္ပင္ေလး လမ္းပိုင္းအရွည္ေပ ၆၈၀ ၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိ ကတၱရာလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းခြင္ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့သည္။