၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္

  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးလုိက္ပါ၍ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီက မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနားလမ္း အမွတ္(၈)ေရတြန္းစက္႐ံုသို႔ေရာက္ရွိလာရာ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနမွဴး ေဒၚခင္ေမေဌးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရတြန္းစက္႐ံုအတြင္း စက္ယႏၲရားမ်ား စက္စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္မႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားသည္ အမွတ္ (၈)ေရတြန္းစက္႐ံုသို႔ ဧရာဝတီျမစ္ေရတင္မွ ကနဦး အနည္က်ကန္၊ ကနဦး အၾကမ္းေရစစ္ကန္၊ အေႏွးက် သဲေရစစ္ကန္၊ ေရစုကန္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ေရတြန္းစက္႐ံုမွ သန္႔စင္ေသာ ေရမ်ား ပိုမိုျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရၾကည္ေျမာင္းအတြင္းမွ ေျမာင္းစာအမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို HITACHI-70 ႏွင့္ E-35 စက္ယႏၲရားမ်ား အသံုးျပဳ၍ ၈၉ လမ္းမွ ေရဆုိးစစ္ကန္အထိ သယ္ယူရွင္းလင္းေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး သန္႔ရွင္းေရးဌာနခြဲမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားသည္။

 ၎ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၈၄ လမ္း၊ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္းၾကားရွိ အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳေတာ္ စတုတၳထပ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာနမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႔ဆံု၍ ေစ်းဖြံ႔ၿဖိဳးသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးရွိႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့၍ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၈၄ လမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ ၂၆ လမ္းမွ ၂၈ လမ္းအထိ ေရသြားအက်ယ္ ၂ ေပခြဲ၊ အရွည္ေပ ၁၄၀၀၊ ေျမာင္းတူးေဖာ္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၈၄ လမ္းေထာင့္ေနရာတြင္ အရွည္ ၆၅ ေပႏွင့္ ေရသြားအက်ယ္ ၃ ေပရွိ တံတား တစ္စင္း တည္ေဆာက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လမ္းတံတားဌာန တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားခဲ့သည္။