၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္

  မိလႅာစုပ္ယူစြန္႔ပစ္လိုသူမ်ားကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာနက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ မိလႅာကား ငွား ယူၿပီး မိလႅာမ်ား စုပ္ယူစြန္႔ပစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္-

 ၁။ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ မိမိတို႔၏ ေနရပ္၊ လိပ္စာ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံတြင္ ျပည့္စံုစြာ ေရးသြင္းၿပီး ဝန္ေဆာင္က ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရန္၊ ေငြေပးသြင္းၿပီးေနာက္ ဌာနမွ ႏွစ္ပတ္ (၁၄)ရက္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ၂။ မိလႅာကား တစ္ေခါက္လွ်င္ ဂါလန္ တစ္ေထာင္ဆံ့ စုပ္ထုတ္ သယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ မိလႅာကန္တြင္ စုပ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အေပါက္ ပါရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိလႅာကား အနီးဆံုး ဝင္ေရာက္ရပ္တန္႔ႏိုင္ေသာ ေနရာ၏ ေပ ၁၀၀ အကြာအေဝးအတြင္း  တည္ရွိရမည္။

 ၃။ မိလႅာစုပ္ထုတ္ရမည့္ ေနအိမ္သည္ မိလႅာကား ဝင္/ထြက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ လမ္းအက်ယ္ (၁၂)ေပ ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ၄။ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္ခမွအပ အပိုေၾကးေပးရန္ မလိုအပ္ဘဲ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနမွဴး ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၉၇၇၁၀၀၇၀၁၊ ၀၂-၃၅၉၂၈ သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ အသိေပးတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။