၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္းတံတားဌာနမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အေျခခံေက်ာက္လႊာခင္းျခင္း၊ လမ္းသားခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကတၱရာလမ္း ခင္းျခင္း၊ ထပ္ပိုးလႊာႏုိင္လြန္ကတၱရာခင္းျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာအခ်က္ျပလမ္းလယ္မ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၅ လမ္းအား ၂၆ လမ္းမွ ၂၉ လမ္းအထိ အေျခခံလႊာျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထပ္ပိုးလႊာတင္ ႏုိင္လြန္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လမ္းအရွည္ ၁၆၂၅ ေပ၊ အက်ယ္ ၅၀ ေပတို႔အား သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။