၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အခြန္ဌာနမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္အထိႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္အထိ စုစုေပါင္း(၁)ႏွစ္(၆)လအတြက္ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကား အပ္ႏွံခ ေကာက္ခံခြင့္ အခြင့္အေရးလုိင္စင္ ၂၃ခုကုိ ၂၀-၃-၂၀၁၈ရက္(၀၉း၀၀)နာရီမွစတင္၍ စည္ပင္(၆)ထပ္ရံုးႀကီး ေလးလႊာအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အိတ္ဖြင့္ေလလံေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလလံဆြဲဝယ္သူမ်ားသည္ ေလလံေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ေၾကးအား ေပးသြင္းဝယ္ယူကာ စားပြဲတင္စေပၚေငြမ်ားႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာအား သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပါရွိရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲလ်က္တင္ျပကာ စားပြဲတင္စေပၚေငြမ်ားကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္မတုိ္င္မီ ၂ရက္ ၾကိဳတင္၍ အခြန္ဌာနသုိ႔ တင္သြင္းထားရွိရမည္။ အျခားနည္းျဖင့္ေရာင္းခ်မႈ၌ ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ၍ တင္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ဆြဲဝယ္ခဲ့သူမ်ား မွအပ အသစ္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားလာသည့္သူမ်ား ထပ္မံေလွ်ာက္ထားသည့္ေနရာအား စားပြဲတင္စေပၚေငြတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။  ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စေပၚေငြလက္ခံမႈေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၁၉-၃-၂၀၁၈ ရက္ျဖစ္ပါသည္။

 ေလလံစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက အခြန္ဌာနတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။