၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ ရက္

 ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေအာက္ပါ လမ္းမႀကီးမ်ား၏ ပလက္ေဖာင္း၊ လမ္းလယ္ကၽြန္း၊ ေရေျမာင္း၊ လမ္းေျမမ်ားေဘးတြင္ က်ဴးေက်ာ္၍ လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အေႏွးယာဥ္၊ တြန္းလွည္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဆုိင္တည္ခင္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

 စဥ္    လမ္းအမည္                       လမ္းနယ္နိမိတ္

 (၁)     ၆၆ လမ္း(က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ျခမ္း)    (၁၂ လမ္းမွ ၂၆ လမ္းအတြင္း)

 (၂)     ၂၆ လမ္း(က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္း)   (၆၆ လမ္းမွ လမ္း ၈၀ အတြင္း)

 (၃)     ၂၇ လမ္း                                (၆၆ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းအတြင္း)

 (၄)     လမ္း ၈၀ (က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္း)  (၁၂ လမ္းမွ ၂၆ လမ္းအတြင္း)

 (၅)     ၁၂ လမ္း (က်ံဳးေျမာက္ဘက္ျခမ္း)(၆၆ လမ္းမွ လမ္း ၈၀ အတြင္း)

 (၆)     ၆၆ လမ္း၊ ၆၈ လမ္း၊ ၆၉ လမ္း၊     ၂၆ လမ္းမွ ၂၇ လမ္းအတြင္း)

          လမ္း ၇၀၊ ၇၁ လမ္း၊ ၇၂ လမ္း၊                       ။

          ၇၃ လမ္း၊ ၇၄ လမ္း၊ ၇၅ လမ္း၊                       ။

          ၇၆ လမ္း၊ ၇၇ လမ္း၊ ၇၈ လမ္း                        ။