၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း၊ ၁၂ လမ္းမွ လမ္း ၂၀ ၾကား၊ မ႑ပ္ ၇ ခု-

 ၁။ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ မ႑ပ္

 ၂။ X-ray မ႑ပ္

 ၃။ ခရိုင္ေထြအုပ္မ႑ပ္

 ၄။ The Rave မ႑ပ္

 ၅။ 9. Plus မ႑ပ္

 ၆။ Maritime မ႑ပ္

 ၇။ ႀကံ့ႏွစ္ေကာင္မ႑ပ္

 က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀၊ ၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္းၾကား၊ မ႑ပ္ ၆ ခု

 ၁။ Sojen မ႑ပ္

 ၂။ မႏၲလာေကာလိပ္(ေက်ာင္းသားသမဂၢ)မ႑ပ္

 ၃။ MBA Vs Las Vegas မ႑ပ္

 ၄။ Momentum မ႑ပ္

 ၅။ Domino မ႑ပ္

 ၆။ G.6 မ႑ပ္