၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေဇယ်ာဘံုရ္ ၂၂ လမ္း ၿမိဳ႕ပတ္သံလမ္းအနီး ပန္းတင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရနီေျမာင္းအၾကား ေျမေနရာအား ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာန ပ်ိဳးၿခံထားရွိႏိုင္ရန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမေနရာကို က်ဴးေက်ာ္မႈမရွိေစရန္ ေျမေနရာမ်ား တုိင္းတာသတ္မွတ္ေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၆၀ ရွိ အမွတ္ (၄)ေရတြန္းစက္႐ံုတြင္ Rapid Sand Filtration System ျဖင့္ ေရကိုသန္႔စင္၍ တစ္ရက္လွ်င္ ေရဂါလန္ ငါးသန္းနီးပါး ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝႏုိင္မႈ၊ ေရတြန္းေမာ္တာမ်ား ေမာင္းႏွင္ေနမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝႏ္က ေရစစ္ကန္အတြင္းမွ ေဗဒါမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသြားေရးႏွင့္ ေရသန္႔စင္ကန္မ်ားအတြင္းမွ ေရေမွာ္ေရညွိမ်ား ဆယ္ယူရွင္းလင္းသြားေရးတို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးေတာင္အနီးရွိ အမွတ္(၁၂)ေရတြန္းစက္႐ံုဝင္းအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ OJI ကုမၸဏီမွ Membrane နည္းပညာျဖင့္ ေရသန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သုေတသနပညာရွင္ မစၥတာ နီရွီတာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက Pilot Project အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ ေရတြန္းစက္႐ံုဝင္းအတြင္း လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။