၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္

၁။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ အမႈိက္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေနရာ (Waste Reception Facilities)ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းလိုပါက တည္ေဆာက္မည့္  ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ႏွင့္အတူ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမႈိက္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေနရာ (Waste Reception Facilities)ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ တင္သြင္းလိုသူမ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

(က)  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလၽွာက္လႊာစတင္ ေရာင္းခ်မည့္ရက္        -      (၁၂- ၆ - ၂၀၁၉)၊ (ဗုဒၶဟူးေန႔)                                                                                 

(ခ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္စာရင္း ေပးသြင္းရမည့္ေန႔/အခ်ိန္     -       (၁၀- ၇-၂၀၁၉)၊ (ဗုဒၶဟူးေန႔)၊ (၉:၀၀)နာရီမွ (၁၃:ဝဝ)နာရီထိ

(ဂ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္႐ြက္မည့္ေန႔                               -      (၁၁- ၇- ၂၀၁၉)၊ (ၾကာသပေတးေန႔ )

(ဃ)  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ေနရာ                              -        မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ              

၃။ အထက္ပါတင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္စုံလ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးဌာန(နန္းေရွ႕ေစ်းအေပၚထပ္)တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဖုန္းဝ၂-၄၀၇၂ဝဝ၃ သို႔ စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။)