၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္

 ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေရႊလင္းျပည့္စံုကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သစ္ပုပၸင္ဥဒိန္ေျမသားလမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (၁/၀)မိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဝက္ခဲေက်းရြာအဝင္ ေျမသားလမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (၁/၀)မုိင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီေစရန္ တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ျပည့္မီ ေစရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္၊ ဦးႏုိင္ဝင္းလတ္(လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-နည္းပညာ)၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာျမင့္ထြန္း(ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊ ေဒၚေနဇာလြင္(လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-နည္းပညာ)၊ ဦးေဇာ္စိုးမိုးေအာင္(ဦးစီးအရာရွိ-နည္းပညာ)၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းႏြယ္(လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-နည္းပညာ)၊ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရႊလင္းျပည့္စံုကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾက သည္။