၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဆည္ေတာ္ႀကီးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရမ်ား စတင္လႊတ္ေပး လ်က္ရွိသည္။ ဆည္ေတာ္ႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရကို အေျချပဳ ကာ စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

 ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရေလွာင္တမံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေရေလွာင္တမံျဖစ္သည္။ ဆည္ေတာ္ႀကီးမွ လႊတ္ေပးေသာေရျဖင့္ လယ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ဆည္ေတာ္ ႀကီး ေရေလွာင္တမံမွာ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ၿပီး ေရအသံုးခ်မႈမ်ားမွာ စနစ္က်လွသည္။ ဆည္ေတာ္ႀကီးေရေလွာင္တမံမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိ သည္။ ေခ်ာင္းမႀကီးေခ်ာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ေရဆင္းဧရိယာ ၁၃၂၂ စတုရန္းမိုင္ ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္ ၃၄ ဒသမ ၁ လက္မ ရရွိသည္။

 ႏွစ္စဥ္ ဆည္အတြင္း ပ်မ္းမွ်စီးဝင္သည့္ေရမွာ ဧကေပ ၁၃၃၀၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး တမံအမ်ိဳးအစားမွာ ေျမသား၊ ကြန္ကရစ္ေက်ာက္ျဖည့္တမံမ်ားျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားသည္။ တမံအျမင့္ေပ ၁၃၃ ေပ၊ တမံအ လ်ားေပ ၄၁၂၀ ရွိသည္။ ေျမသားတမံအေနျဖင့္ ၂၇၅၈ ေပ၊ ကြန္ကရစ္တမံ ၇၇၇ ေပ၊ ေက်ာက္ ျဖည့္တမံ ၅၈၅ ေပ၊ ကန္ေရျပင္ေရေလွာင္ပမာဏ ဧကေပ ၃၆၃၀၀၀ ျဖစ္သည္။

 ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရေလွာင္တမံမွာ ကန္ေရေသ ေရေလွာင္ပမာဏ ေပ ၈၄၀၀၀၊ ကန္ေရျပည့္ေရျပင္ ဧရိယာအက်ယ္ ဧကေပ ၇၀၉၀ ရွိသည္။ ေရ ထုတ္ျပြန္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ သံကူကြန္ ကရစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစား ၁၄ ေပ အခ်င္းႏွစ္လံုး၊ ေရထုတ္ျပြန္ အလ်ားေပ ၁၅၀ ရွိၿပီး ေရထုတ္ျပြန္ဒီဇိုင္း ေရထုစီးႏႈန္း ၁၇၅၀ က်ဴးဆက္ရွိသည္။ ေရပိုလႊဲအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေရပိုလႊဲအက်ယ္ေပ ၃၆၀၊ ေရပိုလႊဲဒီဇိုင္းေရထုစီးႏႈန္း ၁၃၅၅၀၀ က်ဴးဆက္ရွိသည္။ တူးေျမာင္းမႀကီးမွာ ၅၅ ဒသမ ၆ မိုင္၊ လက္တံေျမာင္း ၁၆၀ ဒသမ ၅၈ မိုင္၊ လက္တံခြဲ ေျမာင္း ၁၁၃ ဒသမ ၉၇ မိုင္၊ တူးေျမာင္းအေဆာက္အအံု ၇၉၀ ခုရွိၿပီး ဆည္ေရေပးႏိုင္သည့္ဧရိယာမွာ လက္ရွိစိစစ္ထားေသာ စာရင္းအရ ၉၃၃၆၃ ဧကရွိသည္။ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း စတင္သည့္ႏွစ္မွာ ၁၉၇၆-၇၇ ဘ႑ာႏွ္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္မွာ ၁၉၈၆-၈၇ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

 လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဆည္ေတာ္ႀကီးက စိုက္ပ်ိဳးေရမ်ား စတင္လႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။