၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ရက္

 စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေလွေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ီေတာ္ကုန္း ေက်းရြာ၏ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈကို စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္စႏၵာဝင္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔က အဆုိပါေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ကာ ေက်းရြာရန္ပံုေငြႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတုိ႔ကုိ လစဥ္ျဖည့္သြင္းထားရွိသည့္ ေငြစာရင္းပံုစံမ်ား ျဖည့္သြင္းထားရွိမႈတုိ႔ကုိ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။

 အဆုိပါေက်းရြာသည္ နုိင္ငံေတာ္မွ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ေထာက္ပ့ံမည့္ အရင္းမေပ်ာက္ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အတုိးေငြမ်ား လစဥ္ရရွိလာကာ ေက်းရြာစီမံကိန္း၏ ရန္ပံုေငြမွာ ဒုတိယႏွစ္စီမံကိန္း ေရာက္သည္ႏွင့္အညီ ရန္ပံုေငြတိုးပြားလာၿပီး စီမံကိန္း သံုးႏွစ္ျပည့္ပါက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။