၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တပယ္ေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ တပယ္ရြာေရွ႕ကန္၊ စုိက္ပ်ိဳးရန္ တပယ္ရြာအေနာက္ဘက္ရွိ တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီး ရွိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ရြာပင္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရဝင္သည့္ ေရဝင္ေျမျဖစ္သလုိ ေရက်ခ်ိန္ လယ္စုိက္ပ်ိဳးၿပီးပါက လုိအပ္ေသာေရမ်ားကုိ ရြာအေနာက္ဘက္ တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီးမွ လံုေလာက္စြာ ေရလႊတ္ေပးႏုိင္သည္။

 ယခုအခါ ေႏြရာသီ ေရနည္းခ်ိန္တြင္ တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီး ေရပုိမုိသုိေလွာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရဝင္ဆံ့မႈေပၚမူတည္ကာ ေရဆင္းေကာင္းေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ ျပဳျပင္ေပးသည္။ တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီးမွာ တပယ္ရြာႏွင့္ ေထာက္ရစ္ရြာအထိ လယ္ဧက ၅၀၀ခန္႔ကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေသာ ကန္တစ္ကန္ျဖစ္သည္။

 တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ တပယ္ရြာအေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိ္ေသာ ကန္ျဖစ္သည္။ နွစ္စဥ္ ဝါဆုိဝါေခါင္ ျမစ္ေရဝင္ခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရဝင္သည့္ လယ္ကြက္မ်ားမွာ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ေကာက္ႀကီးစပါးစုိက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ပုိင္း လုိအပ္သည့္ေရမ်ားကုိ တပယ္ကန္ေတာ္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေရေပးေဝသည္။

 ကန္ေတာ္ႀကီးမွာ ေရွးယခင္ကတည္းက တည္ရွိေသာ ကန္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး မုိးရာသီတြင္ ကန္ေရျပင္က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးေအာက္ရွိ လယ္မ်ားမွာ ေရွးယခင္ကတည္းက လယ္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ပုဂံဝန္လယ္တုိက္၊ ဒုိင္းကေတာ္လယ္တုိက္၊ ဆင္စားေတာအျဖစ္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ ယခင္က ကန္အႀကိမ္ႀကိမ္က်ိဳးေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္ခန္႔ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ စနစ္တက်ျပဳျပင္ေပးမွုေၾကာင့္ ကန္က်ိဳးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ လယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေႏြရာသီ ေရနည္းခ်ိန္တြင္ ဆည္ေျမာင္ဌာနမွလည္း ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုနွစ္တြင္လည္း ေရဆင္းေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေရမ်ားစြာ သုိေလွာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထပ္မံျပဳျပင္လ်က္ရွိသည္။