၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ မိသားစုဝင္ေငြတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၈ ရြာတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေသာင္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မင္းကုန္း ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း၏ ေငြစာရင္းမ်ား ျပဳစုထားရွိမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။