၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္(မြမ္းမံ)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၇)သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းသား ၁၀၅ဦးအဖြဲ႕သည္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရတင္စနစ္ျဖင့္ ေက်းလက္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကသည္။

 အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာရပ္ကြက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ သင္တန္းခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏွင့္ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေက်းလက္ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းနည္းပညာမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။