၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မိသားစုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး လူေနမႈ အဆင့္ ျမင့္မားလာေစရမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ေက်းလက္လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ အေျခခံလက္သမားပညာသင္တန္း ၂/၂၀၁၇ ဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာႀကီးေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဝင္းအတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစံထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေဌးကိုတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစစ္ၿငိမ္းေအးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သင္တန္းသား မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳ လက္သမားပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

 အဆိုပါ သင္တန္းသို႔ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဝင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းလက္လူငယ္ ၁၀ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္ေပါင္း ၂၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။