၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက္

 ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ မဟာဓါတ္အားလုိင္း မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းကုိ ဆုိလာျပားမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအေသးစားစက္ရံု တည္ေဆာက္ေရးစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္သံုး အိမ္သံုးစနစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္အိမ္သံုးဆုိလာမ်ားကုိလည္းေကာင္း အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာေပါင္း ရွစ္ရြာကုိ တစ္အိမ္သံုးဆုိလာစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ ဆုိလာျပားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈရွိ၊ မရွိ အေျခအေနတုိ႔ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ရက္က တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။