၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္

 ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲေရကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကၽြဲေရကုန္းေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း VDP ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းရြာတြင္းလမ္းသြယ္မ်ား ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးထိုက္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယမန္ေန႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စည္နယ္ေျမ ႏွင့္ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခုအတြင္း စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိျပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္ ၁၄ ျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၄ ရြာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ကၽြဲေရကုန္းေက်းရြာတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။