၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

 စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္း(၁/၂၀၁၈)ဖြင့္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနအမွတ္ (၈၀)စက္မႈလယ္ယာစခန္း၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတုိင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတဲ့ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ နည္းပညာ ျပန္႔ပြားေရး၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား သံုးစြဲေရး၊ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးေရး၊ အစားအစာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစေရး၊ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ရာသီဥတုနဲ႔အညီ သီးႏွံပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားက ပညာေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္ကလည္း အေလးထားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးပါတဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္သားရွားပါးလာမႈေတြ၊ ကၽြဲ၊ ႏြားအင္အား ရွားပါးလာမႈေတြကို အခ်ိန္တုိတိုအတြင္းမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရ၊ ေျမသဘာဝနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြကို အစားထုိးသံုးစြဲၿပီး ထြန္ယက္သည္ကေန သိုေလွာင္ႀကိတ္ခဲြတဲ့အထိ စက္မႈလယ္ယာနည္းစနစ္ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ စက္မႈလယ္ယာစနစ္က်လယ္ေျမ ၅၅၇၇ ဧကကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ေတာင္သူေတြ လက္ဝယ္ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာနနဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကလည္း မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ ေရေျမသဘာဝနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး လက္ငင္း၊ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသလို ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွလည္း ေတာင္သူမ်ား သက္သာစြာ ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးမ်ား စိုက္ထုတ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဘဏ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ကာ လက္ငင္းစနစ္၊ အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေတာင္သူပိုင္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားအေနနဲ႔ ထြန္စက္ႀကီး ၄၃၇၄ စီး၊ လက္တြန္းထြန္စက္ ၂၄၀၈၂ စီး၊ ေကာက္စိုက္စက္ ၂၂ စီး၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ႀကီး ၂၈၄ စီး ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူမႈအရ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စက္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာေတြျဖစ္တဲ့ ထြန္စက္ႀကီး၊ လက္တြန္းထြန္စက္နဲ႔ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ား အပါအဝင္ ထြန္ယက္ေရး ကိရိယာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ စတာေတြကို စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္တက် နာယူမွတ္သားၾကပါ။ လက္ေတြ႔လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတေတြကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေဌးလင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲမင္းဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးစက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္၊ တိုင္းေဒသႀကီးသမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသား ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။