၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္

 “ငါးစားခရီးဆက္ဘဝတစ္သက္’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ငါးစားသံုးမႈမွရရွိေသာ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေသာလူေနမႈဘဝမ်ားဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းကို အာဟာရႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရကက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက အမရ ပူရျမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတိ(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည္။

 ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ေက်းရြာအာဟာရဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ၊ ေစ်းတြင္း အာဟာရဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်ဳိင္းတံုျမိဳ႕၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕၊ ကေလးျမိဳ႕ႏွင့္ေရႊဘိုျမိဳ႕တို႕တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး မႏၱေလး တိုင္းေဒသၾကီး အမရပူရျမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ပုသိ္မ္ျမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက “ျမန္မာ့ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး(MYSAP)ဟာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အကူအညီျဖင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္း၊ အာဟာရႏွင့္စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ငါးႏွင့္ငါးထြက္ကုန္မ်ား၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အသိပညာေပးျပီး ငါးထြက္ကုန္မ်ား တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ အစားအစာရရွိႏိုင္မႈျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံအာဟာရအေၾကာင္း၊ ငါးမွရရွိႏိုင္ေသာ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ား၊ အစာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မွ်တေသာ အစားအစာမ်ားစားသံုးရန္ ပုိမို နားလည္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ ငါးမွရရွိေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္လာျပီး အာဟာရဓာတ္မွ်တစြာ စားေသာက္လာေစေရး၊ အာဟာရဓာတ္မွ်တေသာလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မွတစ္ဆင့္ အသိဥာဏ္ပညာျမင့္မားေသာ၊ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေသာႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးတို႔အတြက္ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း’’ ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါေဟာေျပာပြဲသည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရတို႔၏အကူအညီျဖင့္စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(MYSAP)ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ငါးစားသံုးမႈျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္အစာအုပ္စုမ်ဳိးစံုစားသံုးျခင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကား ပိုမိုျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(MYSAP)၏ အာဟာရအၾကံေပး Ms.Heike Voegler ကလည္း အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး၊ Arts For All Human Drama အဖြဲ႔က “ အႏုပညာသည္အားလံုးအတြက္’’ ျပဇာတ္ကို ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျခင္း၊ အာဟာရတန္ဖိုးမျပတ္သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းခ်က္သရုပ္ေဖာ္ျပသျခင္း၊ ေျမြေလွကားဂိမ္းကစားျခင္း၊ အာဟာရႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ နားလည္မႈဥာဏ္စမ္းေမြးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေျဖဆိုျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အာဟာရဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။