၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္

 ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ MARVEL HOTEL တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြဋ္ေဆြ UNHABITAT မွ Programme Manager Shkshank Mishra တို႔က အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၾကသည္။

 အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၃) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ သဘာဝေဘးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးသားျခင္း၊  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအစီအစဥ္အား ထည့္သြင္းျခင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

 ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတုအညႊန္းကိန္းအရ ရာသီဥတုဆိုးရြားေဖာက္ျပန္မႈ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ ပိုမိုတိုးလာျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာျပင္းထန္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။