၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္

  မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီး မုိးကုတ္ၿမိဳ႕အတြင္းေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လီဆူး၊ လီေရွာႏွင့္ နီေပါလ္(ေဂၚရခါး)လူမ်ိဳး ၂၄၁၀အား ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္စတင္ထုတ္ေပးႏုိ္င္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္မွေျပာ

သည္။

 အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရးစာရင္း မရွိသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ေတာင္းဆုိ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာလဝကဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ဘက္ေပါင္းစံုလစ္ဟာမႈ မရွိေစဘဲျမန္ဆန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ႏုိ္င္ငံသားမွတ္ပံုတင္မရွိလုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြ သြားလာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရအဖြဲ႔က  ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံစာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ မိဘ၊ ဘုိး ဘြားေတြ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လက္မွတ္ေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီး အဆင့္ ၁၀ဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ လဝကဌာနအေနနဲ႔ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္သလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြအတြက္လည္း လုိအပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေတြ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု အဆုိပါ ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

 ယခုအခါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ အသိပညာၾကြယ္ဝလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိင္ေဆာင္ထားရွိမႈ အေရးပါေၾကာင္းကုိ သိရွိလာသည့္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရိွလာျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး  ဦးစုိင္းေက်ာ္ေဇာမွေျပာသည္။

 “ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမရွိတာက သူတုိ႔အတြက္ မဲေပးဖုိ႔အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးေနတယ္၊ ဒါကုိအရင္ကတည္းက ကုိင္တြယ္ရခက္ခဲတဲ့အတြက္ မကိုင္ တြယ္ခဲ့ၾကဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရလက္ထက္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ႔ အျပင္ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း လုိလုိလားလားနဲ႔ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့လုိ႔ အခုလုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေတြသာမက အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းေတြကုိပါ တစ္ပါတည္းထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိးပြင့္စီမံခ်က္ျဖင့္ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ေက်းရြာမ်ားအထိ ကြင္းဆင္းကာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း  မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဝန္ထမ္းအင္အားမျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအားနည္းခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ယခုလုိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ခ်ယ္မွေျပာသည္။

 “ဒီလုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဝန္ထမ္းေတြက တစ္လေလာက္ႀကိဳတင္ကြင္းဆင္းၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္၊ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကုိ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး ဝန္ႀကီး၏ပံ့ပုိးမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒီလုိလုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဝန္ထမ္းေတြအျပင္ ဒီၿမိဳ႕ တုိင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ေတြကလည္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စူးဝင္ေနတဲ႔ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ႏုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

 အဆုိပါ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ မုိးကုတ္ၿမဳိ႕၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၀ေက်ာင္းရွိ အသက္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၂၅၅ဦး၊ လီဆူးႏွင့္လီေရွာလူမ်ိဳး ၁၀၅၃ဦး၊ နီေပါလ္(ေဂၚရခါး)လူမ်ိဳး ၁၀၂ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄၁၀ဦးတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ ခဲ့သည့္အျပင္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ လယ္ဦးရပ္ကြက္ သံလြင္ေတာင္ရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၂စုအတြက္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားကုိလည္း တစ္ပါတည္း ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးသိန္းေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔အနက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေလးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ၁၀၀၈၂၉ ဦးတုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။