၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္

 ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (AIRBM)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)၊ စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲ (၁)၏ ESIA/ESMP မူၾကမ္းအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၂၆ ဘီလမ္း၊ ၅၅ လမ္းႏွင့္ ၅၆ လမ္းၾကားရွိ ေအာင္ျမင္ျခင္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

 လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ အရာရွိမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးခုိင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (AIRBM)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)၊ စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲ (၁)၏ ESIA/ESMP မူၾကမ္းအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးခုိင္က စီမံကိန္း အပိုင္းခြဲ (၁)၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)ကို ၿခံဳငံုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (AIRBM Project)၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)မွ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဧရာဝတီျမစ္၊ မႏၲေလးေရလမ္းေၾကာင္း သြားလာမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းျခင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ႓ာ့ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မႏၲေလးမွ ေညာင္ဦးအၾကား ေရလမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို Component 3 အေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၆)သန္း အသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း AIRBM ႏွင့္ စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲ (၁)၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)ကိုလည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ထား သည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ စီမံကိန္းအပိုင္းခဲြ (၁)အတြက္ အေသးစိတ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း အပိုင္းခဲြ (၁)ဆုိင္ရာ ESIA/ESMP မူၾကမ္း၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲ (၁)အတြက္ ေနာက္ဆံုး ESIA/ESMP တြင္ ပါဝင္မည့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား၏ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ESIA/ESMP မူၾကမ္းႏွင့္ စီမံကိန္း အပိုင္းခြဲ (၁)တုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း စီမံကိန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ စီမံကိန္းအပိုင္းခဲြ (၁)အတြက္ အေသးစိတ္ပံုစံႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားမႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ESIA ႏွင့္ ESMP တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ စီမံကိန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးကာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း(Environment and Social Assessment-ESIA)အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EIA Procedures ႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ Sfeguard Policies မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္၍ ေလ့လာမႈ မ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အသိေပးျခင္းအဆင့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။