၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အဆုိျပဳ၊ ကန္႔ကြက္လိုသည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ရွိ ကေနာင္ခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးသစ္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္သြင္က အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ၏ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

 ဆက္လက္၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က ကန္႔ကြက္၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 အလားတူ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို အဆိုပါခန္းမ၌ နံနက္ ၉ နာရီက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္။

 အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ကို ယခုႏွစ္တြင္ ၄၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္မွ ၆၀၀၀ က်ပ္ရရွိေရး တင္ျပေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။