၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍  “ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေဆးတစ္ပါး” “Healthy Myanmar” “Exercise/Physical Activity is Medicine” လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဗထူးအားကစားကြင္း၌ ယေန႔နံနက္ ၆နာရီက က်င္းျပျပဳလုပ္ရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမွင့္သည္။

 အဆိုပါစုေပါင္းဆင္ႏႊဲရာသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ ဦးေဆာင္၍ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအားကစားႏွင့္ကာယာပညာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဝဇင္၊ အားကစားႏွင့္ကယာပညာသိပၸံေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚခင္ေလးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးအားကစားဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အားကစားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ၊ စံဟိန္းကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတို႔မွ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၉၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပါဝင္ၾကၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေဆးတစ္ပါး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေလ့က်င့္ခန္း တို႔ကို တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးစုေပါင္းဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

 အဆိုပါျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ “ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေဆးတစ္ပါး” ေလ့က်င့္ခန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မွ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔၌လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယေန႔မႏၱေလးၿမိဳ႕၌လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႕ဝင္တို႔အား တိုင္းေဒသႀကီးအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ နံနက္စာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။