၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္

 အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ေဆးျခင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းအား မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးမ်က္မွန္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ံုးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ျပည္ႀကီးမ်က္မွန္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေငြသန္းလႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

 အဆုိပါ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သယံဇာတဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ခ်ယ္တုိ႔က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။