၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ World Vision International Myanmar အဖြဲ႔က ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လူထုအသိပညာေပးအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ညေန ၄ နာရီက ၆၂ လမ္း၊ မေနာ္ရမၼံကစားကြင္း၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ခံေနရတာနဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားျပည့္မီစြာ မရရွိႏိုင္မႈဟာ အဓိကအေရးၾကီးတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ထိခိုက္ေစျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ သက္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ေကာ္မတီေတြကိုပါဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ UNCRC ရဲ႕ အဓိက အခြင့္အေရးေလးရပ္ျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္နဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္စတဲ့ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးေတြကို ျပည့္မီစြာရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအသီးသီးနဲ႔ INGOs၊ NGOs အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကား သည္။

 ဆက္လက္၍ World Vision International Myanmar အထက္ျမန္မာျပည္ ဇုန္နယ္မန္ေန၈်ာ ဦးစရီးလုက ၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္သည္။

 ထို႔ေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအဖြဲ႔က ေတးသရုပ္ေဖာ္မ်ားျဖင့္တင္ဆက္ၾကသည္။

 ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပံုစံမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကမ္းဖက္ခံေနရျပီး ၄င္းတို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို ကုစား ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီး ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေစရန္ ခိုင္မာသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာျပီး လက္ရွိတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ကြန္ဗင္းရွင္းပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုညီညြတ္ေစရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

 ဥပေဒသစ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေမြးစားျခင္း၊ အျခားသူငယ္မ်ားကို ေမြးစားျခင္း၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျပဳစုေဆာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကလးသူငယ္မ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္း ေစျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာကေလးငယ္ႏွင့္ သက္ေသ မ်ားအား အကူအညီႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

 အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံေက်ာ္ေတးသံရွင္ ေစာဖိုးခြားႏွင့္အဖြဲ႔က ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျပီး ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိအေျဖညွိျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးျပခန္းမ်ား ျပသေဆာင္ရြက္သည္။

 ေဆာင္ပုဒ္မွာ “တို႔တစ္ေတြအားလံုးပါဝင္လို႔၊ ကေလးမ်ားအေပၚရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔စို႔’’ ျဖစ္သည္။