၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔   တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပၾကၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟိုတယ္၌ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဥေရာပသမဂၢ၊ lDLO, My Justice, British Council, Life Drama စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ား၊ မအေျချပဳ ဆန္႔က်င္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ၏ ပထမဆံုး ရက္လည္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံသည့့္ အေနျဖင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားက လိေမၼာ္ေရာင္မ်ား ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးကို မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ တုိင္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ လူထု၏ အားကိုးမႈကို ရရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္အတူ အားလံုးပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဝုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔မ်ား၊ NGO, CSO အဖဲြ႔မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 lDLO မွ Country Manager Miss Mata က “ဒီေန႔မွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပေပ်ာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ က်ား၊ မအေျချပဳ ဆန္႔က်င္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈရဲ႔ ပထမဆံုးရက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အားလံုး လိေမၼာ္ေရာင္ကို အတူတကြ ဝတ္ဆင္ၿပီးေတာ့ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ျပသတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေထာက္ခံအားေပးျခင္းဟာ လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ က်ား၊ မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကင္းစင္တဲ့ ေတာက္ပတဲ့ အနာဂတ္ကို အတူဖန္တီးၾကရာ ေရာက္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားၿပီး အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။

 British Council ၏ My Justice အစီအစဥ္မွ Field Officer မခ်ိဳလဲ့ရည္ကလည္း မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ My Justice အစီအစဥ္ဆုိင္ရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီေရးစီမံကိန္းမွ National Officer ေဒၚယဥ္မင္းေအးက မိမိတို႔ စီမံကိန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊ မအေျချပဳျဖစ္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထု ပိုမိုသိရွိ လာေစေရး၊ ေရွ႕ေနအကူအညီမ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ Life Drama အဖြဲ႔က လူထုျပဇာတ္ျဖင့္ သ႐ုပ္ ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

 ယခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာ္ကေရးအတြက္ ႏႈိးေဆာ္အသိေပးရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌ “အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး အမ်ိဳးသမီးအသံ နားေထာင္ေပး”ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။