၂၀၁၆ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးဦးျမတ္သူနွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဌာန ဝန္ၾကီးေဒါက္တာစိုးသန္းတို႔သည္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ မႏၱေလး(ျမိဳ႕သာ)စက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က မႏၲေလး(ျမိဳ႕သာ)စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေဒသသို႔ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈသည္။

ေရွးဦးစြာ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးက မႏၲေလး(ျမိဳ႕သာ)စက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးက ေျမအသံုးခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလး(ျမိဳ႕သာ)စက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ဝင္းခိုင္က စက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီး တက္ေရာက္လာ ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

မႏၲေလး(ျမိဳ႕သာ)စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းတို႔ အနီးတြင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိျပီး သီးနွံ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ခက္ခဲေသာ ေက်ာက္စရစ္ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျပီးျဖစ္ရာ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး၊ စက္မႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။