၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္

 မိတၳီလာခရိုင္၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္မီစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းတာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမ်ား ေပါင္းစပ္၍ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑၊ သားငါးေမြးျမဴေရးက႑၊ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်းလက္ေရရရွိေရး၊ မီးလင္းေရး စသည့္ က႑အသီးသီ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္မီေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပမႈအေပၚ (၆)လတစ္ႀကိမ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသြားရန္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္မီေရးေပါင္းစပ္၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ရွိန္က စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မိတၳီလာခရိုင္ စီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းေအာင္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ၎ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက မိတၳီလာခရိုင္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မိတၳီလာခရိုင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံသို႔ ေပးအပ္သည္။

 ေပးအပ္ပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္း၊ ဒုတိယခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။