၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျမင္းျခံခရိုင္၏ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္ မြန္လြဲ ၂ နာရီက ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး တိုင္းစီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ရွိန္က စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမင္းျခံခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဒသႏၲရရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးသည္ ျမင္းျခံခရိုင္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမင္းျခံခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းဦးသို႔ေပးအပ္သည္။ ဆက္လက္၍ ျမင္းျခံခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းဦးက စီမံကိန္းတာဝန္မ်ားကို ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထိုးႀကီးႏွင့္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသို႔ ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ယခုေပးအပ္လိုက္ေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 တာဝန္ေပးအပ္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမင္းျခံခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထိုးႀကီးႏွင့္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။