၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဒုတိယခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာတို႔ ဦးစီး၍ လွ်ပ္စစ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ‘အပတ္စဥ္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၀၀ ခန္႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’ဟု ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။ ခ႐ိုင္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ ပိုင္းမွစ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လုိင္းအျပစ္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ ၃၃ ေကဗြီဖီဒါ (၃)၊ ဖီဒါ (၄)၊ ပလိပ္-စစ္ကိုင္း (၁)ဒဂၤါးေခ်ာင္း ဖီဒါမ်ားကို သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း၊ ေၾကြသီး လဲျခင္း၊ ႀကိဳးလဲျခင္း၊ JUMPER Connection ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။