၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုးမွ(၁၁)ေကဗြီစက်င္လိုင္းမွ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ မီးသံုးစြဲသူျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေရးႏွင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ေက်ာက္ စရစ္ေျမာက္ေက်းရြာ၊ စက်င္လမ္းခြဲ(၁၁) ေကဗြီ စက်င္လိုင္းမွ 11KV Outdoor type high votage vacuum cicuit breaker တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ပထမပတ္က ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

 (၁၁)ေကဗြီ စက်င္လိုင္းတြင္ 11KV Outdoor type high votage vacuum cicuit breaker တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ New Ever Light ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၅ ဒသမ ၅ သန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မီးသံုးသူမ်ားအား ဗို႔အားျပည့္မီေရး၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္။