၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ စပါယ္ေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမင္းခ်ီႏိုင္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB တို႔ပူးေပါင္း၍ ADB မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ Solar Mini-Grid စီမံကိန္း Grid Ready System လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမင္းကဘက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တံုလံုေက်းရြာတြင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ျဖင့္ Mini-Grid မီးသံုးစြဲေနသည့္ စနစ္တို႔အား ကမၻာ့ဘဏ္မွ Senior Engineer Speicialist ျဖစ္သူ Ms.Xiaoping Wong ႏွင့္ Senior Engineer Speicialist ျဖစ္သူ Mr.Johance C.Excel ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္(၁၁၀)ဦးတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၈)ရက္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးမင္းဟန္၊ ခရိုင္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ သိရွိလိုသည္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။