၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၇ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုးမွ မတၱရာၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္၊ သရက္တန္းရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည့္ဝစြာ ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗို႔အားျပည့္မီေရး အတြက္ (၁၁/၀ ဒသမ ၄)ေကဗြီ (၂၀၀)ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာအသစ္ တစ္လံုး တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ စတုတၳအပတ္က ဓာတ္အားထည့္၍ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ထရန္စေဖာ္မာသို႔ မတၱရာဓာတ္အားခဲြ႐ံု၏ ၁၁ ေကဗြီ စက်င္ဓာတ္အားလိုင္းမွ ဓာတ္အားရယူ၍ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္၊ သရက္တန္းရပ္ကြက္ရွိ မီးသံုးစြဲသူ ၃၀၀ ခန္႔အား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခင္က ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ မီးသံုးစြဲ သူ ျပည္သူမ်ားသို႔ (၁၁/၀ ဒသမ ၄)ေကဗြီ (၂၀၀)ေကဗြီေအ၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ မွန္စီရပ္ ထရန္စေဖာ္မာမွ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ရာ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ မီးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာ မသံုးစြဲ ရျခင္းႏွင့္ ဗို႔အားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္းမ်ား ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခါ New Ever Light ကုမၸဏီႏွင့္ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၁၁ ေကဗြီ လိုင္းေပ (၂၁၀၀)ႏွင့္ (၁၁/၀ ဒသမ ၄)ေကဗြီ (၂၀၀)ေကဗြီေအ ထရန္ စေဖာ္မာ တစ္လံုး တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ရပ္ကြက္ေန မီးသံုးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အျပည့္အဝသံုးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ထရန္စေဖာ္မာ တစ္လံုး တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ New Ever Light ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၂၄ ဒသမ ၉၆ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။