၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္

 ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-ပုပၸါးေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေပၚရွိ ကတၱရာလမ္းႏွင့္လြတ္ကင္းမႈမရွိေသာ 110 KV ႏွင့္ 400 V ႏွစ္ထပ္ဓာတ္အားလုိ္င္းတိုင္မ်ား ကတၱရာလမ္းေျမ လြတ္ကင္းေစရန္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းကို ဧၿပီ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

 အဆုိပါလမ္းတြင္ ယခင္လမ္းသား တိုးခ်ဲ႕မႈမျပဳလုပ္ခင္က 110 KV ႏွင့္ 400 V ႏွစ္ထပ္ဓာတ္အားလုိ္င္းတိုင္မ်ားကို စိုက္ထူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လမ္းပခံုးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ဓာတ္အားလိုင္းတိုင္မ်ားမွာ ကတၱရာလမ္းေျမႏွင့္ လြတ္ကင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုအခါ မႏၱေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လွ်ပ္စစ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားခ်ိဳ႕ယြင္းျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရးတို႔အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းတိုင္(၉၀)(အမွတ္-၁ တံတားထိပ္မွ တုိးဂိတ္အထိ)ကို လမ္းေျမလြတ္ကင္းေအာင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း၍ ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္၊သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၾကသည္။