၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္

 ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္၊ ဂင္ဂဲ့ေက်းရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ရရွိခဲ့သည္။

 ဂင္ဂဲ့ေက်းရြာ၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ၁၁/၀.၄ေကဗြီ ၃၁၅ ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုးႏွင့္ ၄၀၀ ဗို႔အားလိုင္း ေပ ၄၉၅၀ တို႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလႊတ္ေပးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္လြင္၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစိုးဝင္းတုိ႔က Disconnecting Switch Lighting Arrestor,Drop Out Fuse တို႔ ပါဝင္ေသာ Two Pole Structure တို႔ျဖင့္ စနစ္တက်တပ္ဆင္ထားျခင္းကို စစ္ေဆးၿပီး လွ်ပ္စစ္စတင္ေပးသည္။

 အဆိုပါ ဂင္ဂဲ့ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းျခင္းသည္ တလုပ္ၿမိဳ႕ ဓာတ္အားခြဲရံုမွေပးမည့္ ေက်းရြာ ၃၄ ရြာအနက္ ေျခာက္ရြာေျမာက္ မီးလင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားမွာလည္း လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ဂင္ဂဲ့ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၁၀ ရွိ၍ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀၀ ဦးရွိၿပီး ပထမအႀကိမ္လွ်ပ္စစ္မီတာ ၆၅ လံုးကို တပ္ဆင္ေပးၿပီးျဖစ္ သည္။