၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ရွင္ၿမိဳ႕ေက်းရြာ၌ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေဆာင္ရြက္သည့္ ေအာင္ရတနာတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ေက်းရြာ ၆ ရြာမွ ေဒသခံမ်ား သြားလာရ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။

 ရွင္ၿမိဳ႕ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားမွာေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚကို အမွီျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ၾကသည့္အတြက္ ရွင္ၿမိဳ႕မွ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ဆက္သြယ္သြားလာသည့္ လမ္းေပၚတြင္ မုန္တိုင္ဆည္မွ မိတၳီလာကန္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည့္ မုန္တိုင္ေခ်ာင္းအား ျဖတ္သန္းသြားလာ ရသည္။ အဆိုပါျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ မုန္တိုင္ေခ်ာင္းသည္ တိမ္ေကာေနၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚ၍ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကို ေရဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ေရေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈမရွိေစရန္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး ဌာနက အက်ယ္ ေပ ၅၀၊ အနက္ ၁၅ ေပ၊ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ထိုသို႔မုန္တိုင္ေခ်ာင္းအား တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရွင္ၿမိဳ႕ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွာ သြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္ သစ္သားတံတားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္ခန္႔မႈမရွိဘဲ ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ ရွင္ၿမိဳ႕ေက်းရြာရွိ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားမွ စုေပါင္း၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အလ်ား ေပ ၈၀၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပရွိ ေအာင္ရတနာသစ္သားတံတားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ ရွင္ၿမိဳ႕ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၅ အိမ္၊ လူဦးေရ ၅၇၀ေက်ာ္ႏွင့္ အုတ္ႏွဲပုတ္၊ လက္ပံေကာ့၊ ရြာမ၊ အုတ္ေျမကံႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴကုန္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသြားလာရအဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။