၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ရက္

 မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဗို႔အားျပည့္ဝစြာ႐ွိေရးအတြက္ ထရန္စေဖၚမာႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတို႔ခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေႀကာင္း ခရိုင္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးေက်ာ္ကေျပာသည္။ "မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရံုးဝန္ထမ္းေတြ MUP ကုမၸဏီ ကဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းျပီးလွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဗို႔အားျပည့္ဝစြာ႐ွိေရးအတြက္ ထရန္စေဖၚမာနဲ ့ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတို႔ခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ၊ အုတ္က်င္း ရပ္ကြက္မွာ200kvA ထရန္စေဖၚမာ အသစ္ ၁ လံုး တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္၊ ဓာတ္အား ေပးျခင္းနဲ႕ 11kVလိုင္း ၁၀ ခန္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ 0.4kV လိုင္း ၂ ခန္း တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္တုိဘာ ၁၈ရက္ေန႔ ကအၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာႀကားသည္။ အဆုိပါထရန္စေဖာ္ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတို႔ခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သျဖင့္ ယခင္ ဗို႔အား ၆၀ ခန္႔သာရွိေနရာမွ ယခုအခါ ၁၇၀ - မွ ၂၀၁ ဗို႔အထိ ႐ွိလာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး ဗို႔အားျပည့္ဝစြာအသံုးျပဳႏိုင္လာသည္။