၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ (၈)ရြာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ သံုးထပ္စက္ဝိုင္းကုမၸဏီ Tri Circle မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ACFR 95 11KV လိုင္း (၇)မုိင္၊ ေက်းရြာ (၈)ရြာတြင္ 11/0.4KVA ထရန္စေဖာ္မာ(၈)လံုး တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

 ယခုအခါ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ပုေက်းရြာတြင္ မီးရရွိေရးအတြက္ ေရႊေလွေက်းရြာမွ အရွည္ ၂ မိုင္ရွိ 11KV ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ရြာအတြင္း ကြန္ကရစ္ ဓာတ္တုိင္(၇၀)စိုက္ထူျခင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း လမ္းပိုင္းမ်ားအလုိက္ အရွည္ေပ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၄၀၀ ဗို႔အား လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီး အိမ္ေထာင္စုတိုင္း မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္စု ၂၄၀ မွ အိမ္သံုးမီတာမ်ား ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ လမ္းမီးမ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကာလတြင့္ ရြာလံုးကၽြတ္ မီးလင္း ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။