ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာ့မီးရထား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ ပုပၸါးဟိုတယ္အမွတ္(၂)အေဆာက္အအုံပါအဝင္ ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္း ၀.၆၄ ဧက ( ၂၇၉၂၄ ) စတုရန္းေပရွိ ေျမေနရာ၌ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

 

၁။     မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးဘူတာႀကီးအနီး (၇၈)လမ္း၊ ( ၂၈X၂၉)လမ္းၾကားရွိ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ (ယခင္) ပုပၸါးဟိုတယ္အမွတ္(၂)(ယခု) Hotel Amazing Mandalay အေဆာက္အအုံအပါအဝင္ ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္း( ၀.၆၄ ) ဧက ( ၂၇၉၂၄ စတုရန္းေပ ) ရွိ ေျမေနရာတြင္ လုံေလာက္ေသာ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာပါဝင္သည့္ အထပ္ျမင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းကို BOT စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါမည္ ။

၂။     အဆိုပါတင္ဒါအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အျပည့္အစုံကို ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို (၁)စုံလၽွင္ က်ပ္ (၁၀၀၀၀/-)ႏႈန္းျဖင့္ ( ၂၂-၁-၂၀၁၈ ) ရက္ေန႔ မွ ( ၂၂-၂-၂၀၁၈ )ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးဘူတာႀကီး၊ တတိယထပ္ရွိ မန္ေနဂ်ာ (စီးပြားေရး/တိုင္း)၊ တိုင္းအမွတ္(၃)႐ုံး၌ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။

၃။     တင္ဒါပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပ၍ အဆိုပါတင္ဒါကို မန္ေနဂ်ာ(စီးပြားေရး/တိုင္း)၊ တိုင္းအမွတ္(၃)႐ုံး၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ( ၀၂-၄၀၆၆၇၆၄ ) သို႔ (၁၉-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔( ၁၆:၃၀)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္ဒါအာမခံေၾကး ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္အတူ ေပးပို႔သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က် ေပးပို႔ လာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား၊ တင္ဒါအာမခံေၾကး မေပးသြင္းသူမ်ားကို လက္ခံ စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ ။

၄။     အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက တင္ဒါစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ          (  ဖုန္း၊   ၀၂-၄၀၃၅၁၇၂ )၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (အထက္ျမန္မာျပည္) ႐ုံး ( ဖုန္း၊၀၂-၄၀၃၅၈၂၉ )၊ မန္ေနဂ်ာ(စီးပြားေရး/တိုင္း)၊ တိုင္းအမွတ္(၃)(ဖုန္း၊ ၀၂-၄၀၆၆၇၆၄ )တို႔ထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

 

 

    တင္ဒါစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ