၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအစား မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ရာသီအလိုက္ ထြက္ရွိလ်က္ရွိေသာ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳႏွင့္ သီးႏွံမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳႏွင့္ သီးႏွံ အေျခခံတန္ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္းကို (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

 သင္တန္းတြင္ ဆန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိတ္မ်ား၊ ဆန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကြတ္ကီး၊ ၾကက္သြန္ေပါင္းေျခာက္ေႀကာ္၊ ယိုစံုမ်ား၊ သစ္သီးအႏွစ္ရည္မ်ား၊ ဂ်ံဳျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစာသြပ္မုန္႔မ်ား၊ ေဆာ့စ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ယ္လီမ်ား ထုတ္လုပ္နည္း အစားအေသာက္သံုး ဓာတုေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္အခ်ိဳးအဆမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

 သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအား စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည္အထိ လုိအပ္သည္မ်ားကို ဤရံုးခြဲရွိ ပညာရွင္မ်ားက ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိၿပီးပါက လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

 သင္တန္းကာလမွာ ဇြန္ ၅ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ၈၂ လမ္းႏွင့္ ၂၅ လမ္းေထာင့္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၂-၃၉၆၀၉၊ ၀၉-၇၉၇၃၀၃၀၃၇ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏုိင္သည္။