၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္၍ ေနရာခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာခ်ထားေရးမူဝါဒအရ သိရသည္။

 အဆုိပါ မူဝါဒအရ ေဆာက္လုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအေရအတြက္၏ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ အေျခခံပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ လစာနည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တတိယဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူဝန္ထမ္း၏ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္လည္း ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက စတုတၳဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ကေျပာသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝန္ထမ္းအိမ္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အိမ္ရာေပးႏုိင္မႈကို အၿမဲ ဆန္းစစ္ၿပီး ေျမေနရာရတာနဲ႔ အိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ေပး ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဆရာ၊ ဆရာမေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို တပ္ဆင္ေပးေနၾကသူေတြပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွလံုးသားေတြကို တပ္ဆင္ေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သူတို႔ရဲ႕ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မွာ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈရွိၿပီး လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အိမ္ရာေတြကို ဦးစားေပး ခ်ထားေပးဖို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ မရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ေျခာက္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ခန္း ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရင္လည္း ဦးစားေပး ေနရာခ်ထားေပးမွာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးေျပာၾကား သည္။

 လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ (၅၆၁၆၂)ဦးရွိသည့္အနက္ တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆)လ ဘတ္ဂ်က္အထိ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာခ်ထားေပးႏိုင္မႈအေနျဖင့္ ၅ ဒႆမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအလိုက္ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ား ၂၄ ဒႆမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားမွ အိမ္ခန္း ငွားရမ္းခအျဖစ္ အမႈထမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာရဲ႕ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အရာထမ္းဝန္ထမ္း ျဖစ္ပါက လစာရဲ႕ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

 လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာအနီးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း (၂၆၀)မွာ ၿပီးစီးသြား ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိသည္။