၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၄၈၀၇ရြာရွိၿပီး မီးလင္းၿပီးေက်းရြာေပါင္း၂၇၄၂ရြာျဖစ္သည့္အတြက္ ၅၇%မီးလင္းျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး မီးလင္းႏိုင္ၿပီဟု ဆိုရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

 ယခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၆ထပ္ေဆာင္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ကိုးဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္လည္း ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀၀၀ေက်ာ္ကို မီးလင္းရန္ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။

“ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ၆၆ခြဲရံု ဓာတ္အားခြဲရံု ၆ရံု၊ ၃၃ခြဲရံု ၁၃ရံုတည္ေဆာက္တယ္၊ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ၅လံုးမွ ၁၀လံုးအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၆၆ခြဲရံုနဲ႔၃၃ခြဲရံု ၁၉ရံု၊ အဆင့္ျမွင့္တင္တာက ၁၅ရံု၊ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းက ၉၃ ဒသမ ၂၄ မိုင္ကို အျပည့္ဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္တဲ့စနစ္ တိုးတက္ေစေရး၊ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျခအေနမွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပ်က္ခဲ့ရင္ အေရးႀကီးတဲ့ဌာနမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေတာက္ေစေရးအတြက္ အရန္ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို မၾကာခင္မ်ား စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈသည္ ၅၅၀မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၆၃၀ မဂၢါ၀ပ္အထိ သံုးစြဲၾကမည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလးခရိုင္တြင္ လူေနသိပ္သည္းမႈျမင့္မားသည့္အတြက္ ၃၀၅မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၃၈၀မဂၢါဝပ္အထိ သံုးစြဲမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မႏၱေလးခရိုင္ကိုပစ္မွတ္ထားဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ပါ၀ါဂ်င္နရိတ္လုပ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚတြင္ မွီခို ရမည့္အေနအထားျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။