၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တကၠသိုလ္၊ သုေတသနဌာနမ်ားက လိုက္နာ က်င့္သံုးမည့္ “သုေတသနမူဝါဒ၊ နည္းလမ္း၊ လမ္းညႊန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား”ထြက္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ “Develop of Policies, Guidelines, Mechanisms and Frameworks on R&D” ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Mecure Mandalay Hill Resort Hotel ၌ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ႏွင့္ စက္မႈႏွင့္သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အာဆီယံသိပၸံနည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးျမင့္တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက သုေတသနဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုးက “Develop of Policies, Guidelines, Mechanisms and Frameworks on R&D” ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဆက္လက္က်င္းပရာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္သုေတသနဌာနအသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနဌာနမ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 R&D Policy ကို ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳ၍ ေရးဆြဲ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ရယူ၍ မိမိနိုင္ငံမ်ား၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ သယံဇာတထြက္ကုန္မ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို သုေတသနအေျချပဳစီးပြားေရးရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 သုေတသနပေရာဂ်က္ကို ASEAN PLAN OF ACTION ON SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION(APA-STI)FUNDING SCHEME မွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။