၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္

 ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ကမ္းျပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီအထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးဦးဇာနည္ေအာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွဴးက ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲမင္းဦးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကမ္းျပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းတင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။