၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ရက္

 ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဝင္းသည္ ေညာင္ဦးခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ရံုးဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေညာင္ဦးခရိုင္ ဥပေဒရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲအတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒမ်ားအား သိရွိေစလို၍ ဥပေဒရံုးအဆင့္ဆင့္ကို မူဝါဒေတြကို ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းေရးမွာ အဓိက” ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားလို/တရားခံမ်ားက ေမးျမန္းအကူအညီေတာင္းရာတြင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းျပေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မိမိတာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒရံုးအဆင့္ဆင့္သည္ ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္ကိုးစားရေသာ ရံုးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔မွလည္း ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ခရုိင္ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိတုိ႔မွ မိမိတုိ႔ရံုး၏အခက္အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့သည္။