ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ခ်မ္းျမသာစည္

ျပည္ႀကီးတံခြန္

အမရပူရ   

 

60739၊ 60740

60738

60200

76362

21087၊ 62718

54974

70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

တိုင္ၾကားရန္

 

02 60000

   

02 36136

ံGSM   80733၊ 80711
CDMA 910/7350   30244
CDMA 680/65/47   69607
ျပည္ႀကီးတံခြန္တိုင္ၾကားေရး   80000
ပုသိမ္ႀကီးေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   57111၊ 57222
အမရပူရေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   70500၊ 70000၊ 70355
ျပည္ႀကီးတံခြန္ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   81999၊ 81888

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

တုိင္ၾကားေရး (တိုင္း)   

 

65666၊ 75666

တုိင္ၾကားေရး (ခရိုင္)

မီးပ်က္လွ်င္ (စံုစမ္းရန္)

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ပည္ႀကီးတံခြန္

ခ်မ္းျမသာစည္

အမရပူရ   

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္    

 

73666

39330

39166

39163, 09 91048726

39168

5153500

81832

70563

57304

 

 

တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ အသားတင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာေပါင္း ၃၁၆၈၃၈၃
   (က)လယ္ေျမ                                ၈၆၈၈၁၅
   (ခ)ယာေျမ  ၂၀၉၉၉၁၈
   (ဂ)ကိုင္း/ကြၽန္းေျမ  ၁၆၅၃၉၀
   (ဃ)ဥယ်ာဥ္ေျမ  ၃၃၅၃၄
   (င)ေတာင္ယာေျမ ၇၂၆
     
၂။ လွပ္ေျမ   ၁၇၅၆၉၅
၃။ စားက်က္ေျမ   ၁၆၁၅၂
၄။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေျမ   ၄၅၈၄၇
၅။ ၿမိဳ႔႕ ရြာႏွင့္အျခားေျမ   ၁၈၁၇၁၉
၆။ ႀကိဳး၀ိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာေျမ   ၁၅၅၂၉၈၇
၇။ ေတာရိုင္းေျမ   ၆၀၉၃၅၈
၈။ ေျမရိုင္း   ၆၂၇၈၃
၉။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာဧရိယာ ၁၈၁၉၆၈၈
    စုစုေပါင္း ၇၆၃၂၆၁၂

 

စဥ္ သီးႏွံအမည္ လ်ာထားဧက စိုက္ဧက
စပါးစုစုေပါင္း ၈၀၂၄၆၈ ၈၀၂၄၆၈
၀ါမ်ိဳးစံု ၂၇၄၆၀၀ ၂၅၇၈၆၅
ခ်က္ႀကံေပါင္း ၃၂၀၀၀ ၃၀၁၀၇
ပဲမ်ိဳးစံုေပါင္း ၁၅၂၇၄၉၉ ၁၄၄၄၂၉၅
ဆီထြက္သီးႏွံ ၁၇၉၅၆၁၉ ၁၅၈၉၁၇၄
အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၃၁၅၀၉ ၃၂၉၈၇
စားဖိုေဆာင္ ၂၁၂၂၅၆ ၁၉၉၈၄၇
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၁၁၄၉၆၈ ၁၂၇၂၇၁
အျခားသီးႏွံ ၅၈၆၃၉၁ ၆၆၉၅၇၈
၁၀ သစ္သီး + ႏွစ္ရွည္ ၂၃၀၁၈၁ ၂၀၂၃၁၂
       

 

ေမြးျမဴေရး

 

အေရအတြက္

ကြၽဲ   ၇၂၀၀၄
ႏြား
  ၂၃၃၈၇၀၄
၀က္
  ၈၄၄၇၃၂
ၾကက္
  ၂၃၆၈၄၁၄၅
ဘဲ
  ၅၈၂၆၀၉
သိုး
  ၃၀၄၇၃၈
ဆိတ္
  ၁၃၈၅၉၀၈
ငံုး   ၇၀၆၃၅၈
ၾကက္ဆင္/ဘဲငန္းမန္ဒါလီ   ၆၂၇၂၇

ငါးေမြးျမဴေရး

 

အေရအတြက္

ေမြးျမဴသူဦးေရ   ၁၁၃၈ ဦး
ဧက
  ၇၆၄၅.၅၁ ဧက

လုပ္ငန္းအုပ္စုေပါင္း

 

၁၃ အုပ္စု

ႀကီး   ၁၁၇၀
လတ္
  ၂၃၇၇
ငယ္   ၃၈၉၆

ဆက္သြယ္ေရး

 

အေရအတြက္

စာတိုက္ရံုး   ၁၃၆
ေၾကးနန္းရံုး
  ၄၄
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း
  ၆၄၀၂၈
မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း
  ၁၇၈၁၈၃၆
ေရဒီယိုစခန္း   ၃၆၇

ရထားလမ္းႏွင့္ဘူတာရံုမ်ား

 

အေရအတြက္

ဘူတာရံု   ၁၃၅ ရံု
သံလမ္းမိုင္
  ၇၇၈ မိုင္
ခရီးမိုင္
  ၅၆၄.၄၁၄ မိုင္
တံတားႀကီး
  ၂၁၀ စင္း
တံတားငယ္   ၁၆၈၀ စင္း

ေရေၾကာင္းလမ္း

 

အေရအတြက္

ဆိပ္ကမ္း   ၉ ခု
ေရမိုင္ေပါင္း   ၄၂၅ မိုင္

ေလေၾကာင္းလမ္း

 

အေရအတြက္

ေလယာဥ္ကြင္း  

ေရေလွာင္တမံႏွင့္ဆည္မ်ား

အစိုးရ

ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး

စုစုေပါင္း

ေရေလွာင္တမံ ၄၃ - ၄၃
ေရထိန္းတမံ -
ဆည္ ၁၃ ၈၁ ၉၄
ကန္ ၃၇ ၁၈၀၆ ၁၈၄၃
တာ -

ေရနံထုတ္လုပ္မႈ

 

အေရအတြက္

လုပ္ကြက္   ၂ ကြက္
ေရနံတြင္း   ၁၅၈ တြင္း
ထြက္ရွိသည့္ ပမာဏ (၂၀၁၄-၁၅)   ၂၇၀၀၀၀ ဂါလန္

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

 

အေရအတြက္

ႏိုင္ငံပိုင္   ၂ ဆိုင္
ပုဂၢလိကပိုင္
  ၃၇၉ ဆိုင္

ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴ းမႈ

 

အေရအတြက္

ပင္မဓာတ္အားခြဲရံု   ၄ ရံု
ထရန္စေမာ္မာအေရတြက္
  ၅၄၈၁ လံုး
မီးသံုးစြဲသူဦးေရ
  ၅၁၄၃၇၄ ဦး

ေက်းရြာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

 

အေရအတြက္

အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္   ၁၄၀ ရြာ
ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး
  ၃၀ ရြာ
ဓာတ္အားစနစ္
  ၁၀၉၀ ရြာ
ေနစြမ္းအင္စနစ္
  ၃၈၆ ရြာ
ဒီဇယ္စက္
  ၁၃၇၃ ရြာ
စပါးခြံသံုးဓာတ္အားေပးစက္
  ၁၈ ရြာ

လမ္းအမ်ိဳးအစား

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

ကတၱရာလမ္း ၅၁၉/၀.၆၅ ၄၀၃/၆.၇
ေက်ာက္လမ္း ၂၁၅/၄.၄၈ ၁၄၅၀/၁.၃၆
ဂ၀ံလမ္း ၁၆/၁.၃၆ ၃၆၇/၂.၁
ေျမလမ္း ၃၀၈/၂.၀၃ ၂၇၂၄/၁.၂၃
စုစုေပါင္း ၁၀၅၉/၀.၅၂ ၄၉၄၅/၃.၃၉

တံတားအမ်ိဳးအစား

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

ကြန္ကရစ္ ၇၉၈ ၃၁၂
သစ္သား ၂၄၈ ၄၂၅
ေရျပြန္ ၉၄ ၁၃၈
အျခား ၁၆၈ ၉၉
စုစုေပါင္း ၁၃၀၈ ၉၇၄

ေရေပးေရး

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

တြင္းတိမ္ - ၈၈၄၉၃
တြင္းနက္ ၉၀ ၁၆၆၅၆
ေရကန္ -
စိမ့္စမ္း -
ျမစ္ေရတင္ -
ဆည္ေရ -
အျခား ၂၆၉ ၁၁၂၈၇
  ၃၇၃ ၁၁၆၄၄၁

လမ္းတည္ရွိမႈ (ပဆင)

-

ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၅၅-၃ /
ကတၱရာလမ္း ၁၂၂၁-၄ /
ေက်ာက္လမ္း ၁၁-၄
အမာခံလမ္း ၁၈/၂ /
ေျမလမ္း ၁၇-၃
စုစုေပါင္း ၁၄၂၄-၁ /

တံတားတည္ရွိမႈ (ပဆင)

 

အေရအတြက္

၁၈၀' အထက္   ၄၀ စင္း
၁၈၀' ေအာက္
  ၃၉၅၄ စင္း

သမ၀ါယမအသင္းမ်ား

 

အေရအတြက္

အသင္းစုခ်ဳပ္  
ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမအသင္းစု   ၂၇
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး သမ၀ါယမအသင္းစု  
ေငြေၾကးသမ၀ါယမအသင္းစု  
ဂ်ီအီးစီ အသင္းစု (၀န္ထမ္း)  
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (တကၠသိုလ္)  
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (ၿမိဳ႕နယ္)  
အေျခခံသမ၀ါယမအသင္း   ၄၆၇၄
စုစုေပါင္း   ၄၇၁၆

ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္ခိုခန္း

 

အေရအတြက္

ဟိုတယ္   ၂၂၆
မိုတယ္
 
အင္း
 
တည္ခိုခန္း
  ၄၁၇
စုစုေပါင္း   ၆၅၀

ႊThe End

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဖြဲ႔စည္းမႈ

ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာ
၂၈ ၂၈ ၂၇၀ ၁၄၁၆ ၄၇၇၉

အိမ္ေျခ၊ အိမ္ေထာင္စု

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ  ဦးေရ
အိမ္ေျခေပါင္း ၁၀၇၂၅၄၅
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၃၂၃၁၉၁

လူဦးေရ

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ     ေပါင္း
၁။ ၿမိဳ႕ေန ၂၁၄၃၄၃၆ ဦး
၂။  ေက်းလက္ေန ၄၀၂၂၂၈၇ ဦး
  စုစုေပါင္း         ၆၁၆၅၇၂၃ ဦး

လူမ်ိဳးစု

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုိင္၊ ရွမ္း

တုိင္းရင္းသား ၅၈၉၄၅၂၉ ဦး
ႏုိင္ငံျခားသား ၂၇၁၁၉၄ ဦး

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဦးေရ
ဗုဒၶၵဘာသာ ၅၈၈၂၈၆၈
ခရစ္ယာန္ ၅၁၁၇၉
ဟိႏၵဴ ၂၂၇၈၇
အစၥလာမ္ ၂၀၈၆၄၀
အျခား ၂၄၉

ရဲတပ္ဖြဲ႕

တိုင္း ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း နယ္ေျမရဲစခန္း ရဲကင္းစခန္း
၂၈ ၂၈ ၄၁ ၂၈

မီးသတ္အင္အား

သေႏၶ ၆၀၂ ဦး
အရန္ ၃၃၁၀၈ ဦး

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္
    အမွတ္ (၁) အမွတ္ (၂)  
၁၂ ဦး ၂၈ ဦး ၂၈ ဦး ၂၈ ဦး ၁ ဦး

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အဂၤါစဥ္စာရင္း

(၁)     ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီပါတီ
(၂)    ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၃)    တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
(၄)    ရွမ္းနီ (တုိင္းလုိင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ
(၅)    ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ
(၆)    တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
(၇)    ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
(၈)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
(၉)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(၁၀)    ”၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)ပါတီ
(၁၁)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္
(၁၂)    ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ
(၁၃)    ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(၁၄)    လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၁၅)    ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၆)    အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္)
(၁၇)    ညီညြတ္ေသာ ဒီိမိုကရက္တစ္ပါတီ (မိတၳီလာေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၈)    တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၉)    ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၂၀)    လီဆူးအမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလး)(မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)


လူဦးေရ တိုးႏႈန္းႏွင့္ က်ား/မ အခ်ိဳး
မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ (၀.၀၉%)ျဖစ္ၿပီး၊ က်ား/မ အခ်ိဳးမွာ (၁း၁.၁) ျဖစ္ပါသည္။

ေနထုိင္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ား

   ကခ်င္

ကယား

ကရင္

   ခ်င္း

ဗမာ

မြန္

   ရခိုင္

ရွမ္း

 

တရုတ္

အိႏၵိယ
ပါကစၥတန္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
နိေပါလ္

အျခား

 

 

စုစုေပါင္းေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ

(၆၁၆၅၇၂၃)ဦး

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

 

 

ေတာင္တန္းႏွင့္ေျမျပန္႕လြင္ျပင္

ရာသီဥတု

 

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီဥတု

 

ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္လက္မ - ၃၂. ၅၇

အမ်ားဆံုးမိုးေရခ်ိန္လက္မ     - ၃၆.၁၈' (မိုးကုတ္)

အနည္းဆံုးမိုးေရခ်ိန္လက္မ   -   ၂.၁၇'  (မလိႈင္)

 

ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးရြာရက္ - ၅၁ ရက္

 

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ဒီဂရီ - ၄၃.၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္
အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ဒီဂရီ - ၁၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္