ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ခ်မ္းျမသာစည္

ျပည္ႀကီးတံခြန္

အမရပူရ   

 

60739၊ 60740

60738

60200

76362

21087၊ 62718

54974

70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

တိုင္ၾကားရန္

 

02 60000

   

02 36136

ံGSM   80733၊ 80711
CDMA 910/7350   30244
CDMA 680/65/47   69607
ျပည္ႀကီးတံခြန္တိုင္ၾကားေရး   80000
ပုသိမ္ႀကီးေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   57111၊ 57222
အမရပူရေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   70500၊ 70000၊ 70355
ျပည္ႀကီးတံခြန္ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   81999၊ 81888

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

တုိင္ၾကားေရး (တိုင္း)   

 

65666၊ 75666

တုိင္ၾကားေရး (ခရိုင္)

မီးပ်က္လွ်င္ (စံုစမ္းရန္)

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ပည္ႀကီးတံခြန္

ခ်မ္းျမသာစည္

အမရပူရ   

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္    

 

73666

39330

39166

39163, 09 91048726

39168

5153500

81832

70563

57304

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား

ေက်းလက္လမ္းမ်ား

 

မိုင္

ကတၱရာလမ္း            ၈၉/၂.၃
ေက်ာက္လမ္း     
  ၃၆၃/၇.၉
ကြန္ကရစ္လမ္း    
  ၀/၅
ေျမလမ္း   ၄၀၇/၅.၅
စုစုေပါင္း   ၈၅၄/၄.၃

ေက်းလက္တံတားမ်ား

 

အေရအတြက္

ကြန္ကရစ္          ၁၉
သစ္သား   ၄၄
ေရျပြန္   ၃၅၇
ေရေက်ာ္   ၃၃
စုစုေပါင္း   ၄၅၃

ေက်းလက္ေရရရွိေရး

 

အေရအတြက္

တြင္းတိမ္             ၄၉
တြင္းနက္   ၄၆၈
လက္တူးတြင္း  
ေရကန္   ၁၅၂
စိမ့္စမ္း   ၃၅
အျခား   ၁၇၀
စုစုေပါင္း   ၈၈၀

ေက်းလက္က်န္းမာ

 

အေရအတြက္

ယင္လံုအိမ္သာ   ၂၃၄

ေက်းလက္မီးလင္းေရး

 

အေရအတြက္

ဆိုလာ   ၁၆၄၃၉ အိမ္
လၽွ်ပ္စစ္   ၂၁ ရြာ
ေက်းလက္အိမ္ရာ   ၁၃၂ အိမ္