ျပည္သူ႕အသံ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အၿကံျပဳလိုသည္မ်ား၊ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုလိုသည္မ်ား စသည္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
Size limit for each file is 100 MB
  captcha
  Reload

   

   

   


  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႕ သင္ သိလိုသည္မ်ား၊ အျကံျပဳလိုသည္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုလိုသည္မ်ားကို စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။